Algemene leveringsvoorwaarden


Alle warmtebehandelingen worden bij ons uitgevoerd met de grootste zorgvuldigheid, met de modernste middelen en vakbekwaamheid. Wij kunnen echter géén absolute garantie geven op maat/vormvastheid of scheurvorming, aangezien dit grotendeels afhankelijk is van de voorbehandeling, de materiaaltoestand, bewerkingen en vormgeving van de onderdelen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en open op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leverings- en verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht op 31 oktober 1983, nr. 207 van toepassing. Voorzover deze niet afwijken of in strijd met onze leveringsvoorwaarden zijn, zijn ook van toepassing de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

ALGEMENE VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID CHROMIN MAASTRICHT B.V. MAATSCHAPPIJ VOOR HET VERWERKEN EN VEREDELEN VAN METALEN TE MAASTRICHT NR.207 GEDEPONEERD OP 31 OKTOBER 1983 TE MAASTRICHT.

1. Op offertes en prijzen zijn vrijblijvend en slechts rechtens voor ons verbindend zolang tussen onze offertes en de verstrekking van de opdracht de loonhardingsprijzen alsmede de arbeidslonen en sociale lasten niet gewijzigd zijn.
Eventuele bijzondere eisen van de opdrachtgever dienen bij de bestelling schriftelijk te worden vermeld.
Afspraken met onze vertegenwoordigers of andere leden van ons personeel zijn rechtens niet verbindend zonder schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die van onze opdrachtgever, gelden onze algemene verkoops- leverings- en betalingsvoorwaarden.

3. Goederen bij ons ter behandeling afgeleverd moeten vergezeld zijn van een paklijst waaruit het aantal stuks, de aard en het netto gewicht der goederen blijkt. Deze paklijst moet bovendien gegevens bevatten over:
a. de gebruikte staalsoort (merk van het staal en de naam van de staalfabrikant, normaanduiding, respectievelijk analyse);
b. de hardingsvoorschriften van de staalfabrikant;
c. bij gereedschapsstalen welke hardheid wordt verlangd.
Indien de hiervoor sub a) tot en met c) bedoelde gegevens niet of onduidelijk zijn vermeld dan wel door ons niet kan worden voldaan aan de in deze gegevens gestelde eisen, dan geschiedt de behandeling der goederen naar ons beste kunnen.

4. Richtwerkzaamheden worden alleen verricht in regie; te weten tegen achteraf berekende prijzen en arbeidslonen.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor uitval der goederen bij de harding, trekken, scheurvorming, graad verhardheid en oppervlaktegesteldheid. Mocht buiten onze schuld een herhaalde behandeling der goederen noodzakelijk zijn, dan wordt deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Blijkt na deze herhaalde behandeling dat de verlangde kwaliteit niet door ons te bereiken is, dan dienen de kosten dezer herhaalde behandeling toch door opdrachtgever te worden voldaan. Indien de opdrachtgever een behandeling verlangt die volgens onze mening aan groot risico onderhevig is, dan geschiedt deze behandeling zonder dat wij voor de resultaten aansprakelijk zijn.

6. De behandelde goederen worden voor het verlaten van ons bedrijf steekproefsgewijze door ons gecontroleerd. Een verdere controle geschiedt slechts krachtens uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van opdrachtgever en zulks tegen berekening van de daaraan verbonden extra kosten. Onze controle ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht de goederen bij ontvangst te controleren. Mocht opdrachtgever niet beschikken over apparatuur tot controle der goederen, dan stellen wij onze controleapparatuur tegen berekening van kostende prijs voor het doen van de controle aan opdrachtgever ter beschikking.

7. Reclames worden door ons slechts geaccepteerd mits deze bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der goederen bij ons worden ingediend.
Bij klachten over de uitvoering dienen monsters van de bewerkte goederen aan ons gelijktijdig met indiening der klacht te worden toegezonden. Bij wijziging in de toestand der gereclameerde goederen vervalt iedere aansprakelijkheid onzerzijds. Wij zijn niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding die hoger is dan het door ons van opdrachtgever terzake van bewerking der goederen met betrekking tot dewelke schadevergoeding wordt gevorderd ontvangen bedrag.

8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door ons bewerkte goederen.

9. Bedongen levertijden worden door ons zoveel mogelijk in acht genomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade tengevolge van overschrijding der levertijden indien de oorzaak daarvan gelegen is bij onze leveranciers, of bij vervoerders, alsmede ingeval van andere niet van onze wil afhankelijke oorzaken en omstandigheden. Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de door ons aangenomen werken geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren en later uit te voeren, dan wel de leveringstermijn te verlengen. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid tengevolge waarvan de normale uitvoering van de door ons aangenomen werkzaamheden redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd. Als overmacht geldt onder meer: epidemie, brand, staking, uitsluiting, machinedefect, maatregelen van overheidswege die de uitvoering der werkzaamheden beïnvloeden, beslaglegging, oorlog, oorlogsgeweld en staat van beleg.

10. Elke opdracht wordt door ons aanvaard onder de uitdrukkelijke opschortende c.q. ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd van de opdrachtgever te eisen dat hij tot ons genoegen zekerheid stelt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover ons zal voldoen.

11. Wij houden ons uitdrukkelijk het retentierecht voor op de door ons bewerkte goederen.

12. Goederen reizen voor rekening en risico van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien het vervoer geschiedt met onze vervoersmiddelen. Indien het vervoer naar opdrachtgever geschiedt door onze vervoersmiddelen zorgen wij voor de verpakking van de goederen. In de wijze van verpakking zijn wij vrij behoudens andersluidende schriftelijke aanwijzing van de opdrachtgever. De kosten van vervoer en verpakking zijn ten laste van opdrachtgever.

13. Voor schade ontstaan aan goederen welke wij van opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij niet aansprakelijk.

14. Betaling dient zonder beroep op compensatie en zonder korting te geschieden 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege vanaf dertig dagen na factuurdatum aan ons verschuldigd een vertragingsrente van 10% 's jaars van het factuurbedrag, terwijl alsdan toegezegde kortingen komen te vervallen.

15. Alle kosten welke wij voor de uitoefening van onze rechten tegen opdrachtgever zullen moeten maken komen ten laste van opdrachtgever. De onderhavige kosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever aan ons verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 12,-

16. Alle geschillen welke naar aanleiding van de opdracht tussen opdrachtgever en ons mochten rijzen zullen worden berecht door de bevoegde Rechter van de plaats van statutaire vestiging van onze vennootschap.
 

Chromin 167.jpg
Quality right
through